Stone Monkey Ceramics
Stone Monkey Ceramics

0 Items£ 0.00


Stone Monkey Wares

 • Raku Yunomi Vessel 1

  Raku Yunomi Vessel 1

  £ 75.00    
 • Oribe Shohin Porcelain Pot

  Oribe Shohin Porcelain Pot

  £ 40.00    
 • Green Glaze Porcelain Shohin Pot

  Green Glaze Porcelain Shohin Pot

  £ 40.00    
 • Copper Glazed Shohin Drum Pot

  Copper Glazed Shohin Drum Pot

  £ 40.00    
 •  

 • Unglazed Sculpted Lizard Pot 2

  Unglazed Sculpted Lizard Pot 2

  £ 125.00   £ 85.00    
 • Copper Glazed Porcelain Shohin

  Copper Glazed Porcelain Shohin

  £ 40.00    
 • Goldfish Sculpted Pot

  Goldfish Sculpted Pot

  £ 180.00   £ 150.00    
 • Unglazed Sculpted Fish Pot 1

  Unglazed Sculpted Fish Pot 1

  £ 125.00   £ 85.00    
 •  

 • Unglazed Sculpted Lizard Pot 1

  Unglazed Sculpted Lizard Pot 1

  £ 125.00   £ 85.00    
 • Porcelain Dragon Painted Pot

  Porcelain Dragon Painted Pot

  £ 125.00   £ 85.00